Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Kupujúci realizáciou objednávky na stránke Krstiny.sk akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.

Zadanie objednávky

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Objednávky, ktoré budú mať zle vyplnené telefónne číslo (resp. neplatné telefónne číslo) a neplatnú (neexistujúcu) e-mailovú adresu, budú stornované.
Nakupovanie je možné  bez prihlásenia a registrácie pre koncového zákazníka. Pre VO je potrebná registrácia na stránke www.krstiny.sk.
Odoslaním objednávky potvrdzuje Zákazník Predávajúcemu, že akceptuje výšku Ceny za objednaný tovar uvedený v Cenníku, vrátane expedičných a dopravných nákladov, Obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.


Platba a dovoz

Ponukové ceny uvedené na stránke Krstiny.sk sú platné v okamžiku objednania. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení.

Tovar Vám dodáme prostredníctvom kuriéra SPS nasledovným spôsobom:

Poplatok za dopravu je 4,70 €, pri darčekových košoch a plienkových tortách je cena 4,70 - 5,90€

Platba prevodom na účet ČSOB IBAN SK46 7500 0000 0040 1564 0914

Platba kartou prostredníctvom platobnej brány ČSOB

Pre ešte jednoduchšie nakupovanie  možete bezpečne platiť aj priamo cez platobnú bránu. Druhy akceptovaných kariet: MasterCard, VISA, Maestro, Diners Club


Platba prevodom: Dodanie tovaru sa môže predĺžiť v závislosti na dobe, počas ktorej budú peniaze pripísané na náš účet.

Všetky ceny v cenníku sú uvádzané vrátane DPH a sú platné pre Slovensko.

Kuriér SPS doručuje balíky v rámci Slovenska, zahraničné balíky sa posielajú Slovenskou poštou.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 2 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom . V Predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby v týchto prípadoch:

tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa)


Dodacie lehoty

Dodacia lehota pri košieľkach na krst a sviečkach na krst je 3-10 pracovných dní, pokiaľ je tovar skladom. Prihliada sa na dátum krstu. Ak tovar nie je skladom, alebo ak je skladom u dodavateľa, dodacia lehota je 10 -15 dní. Vyhotovenie košieľky alebo iného tovaru na mieru sa začne vyhotovovať až po obdržaní platby na účet (platí aj pre expres objednávky).

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte / kuriérovi SPS. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru.

Expresné vyhotovenie nasledujúci pracovný deň pri košieľkach je možný iba pri platbe on line - ak je uskutočnená úhrada ihneď. Ak je platba uskutočnená prevodom alebo inak, nie je možné uplatniť expresné vyhotovenie.

V sobotu a v nedeľu sa tovar nedoručuje. 
Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Tovar je odoslaný listovou zásielkou alebo balíkom , doba dodania je 1-2 pracovné dni od odoslania tovaru predávajúcim.

Ak sa v danej dobe nebudete nachádzať na adrese, je potrebné sa dohodnúť s kuriérom SPS o opätovnom doručení. V prípade, ak nemôžete prevziať balík pri doručení balíka kuriérom, bude balík doručený do balíkoboxu. Obdržíte sms s informáciou o balíku. Na vyzdvihnutie balíka sú dané 2 dni. Po 2 dňoch sa balík vráti späť k odosielateĺovi. 
V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar zaslaný späť na našu adresu. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu, je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.
Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebolo doručené ani do 3 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodaciu poštu, kuriéra.
V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku na pošte, alebo u kuriéra SPS, alebo nezaplatí za tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky. V takomto prípade súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli takýmto správaním (poštovné náklady - za odoslanie zásielky kupujúcemu a za vrátenie zásielky späť k predávajúcemu, poplatky za uskladnenie zásielky  vo výške 50% zo sumy objednávky ). Daná čiastka bude fakturovaná kupujúcemu do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť túto fakturovanú sumu do 15 dní od doručenia faktúry na jeho e-mailovú, alebo poštovú adresu. Takému kupujúcemu (aj na rovnaku adresu) zároveň odmietame v budúcnosti poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred. V prípade nezaplatenia objednávky na dobierku, a tým vzniknutých nákladov, budeme nútení pristúpiť k vymáhaniu predmetnej pohľadávky súdnou cestou. Za vznik takejto situácie nesie plnú zodpovednosť kupujúci a hradí všetky náklady vzniknuté z vymáhania pohľadávky, a to najmä: súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a následne trovy exekučného konania.V pripade nezaplatenej faktury, faktúry po splatnosti bude zaslana upomienka, nasledne návrh na vydanie platobného rozkazu.V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk.


Záruka na tovar

Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru kupujúcemu. Dodávaný tovar má záruku 24 mesiacov. Vzniknuté závady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Záruka pri vybavovaní reklamácie sa nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením, neodborným používaním, či zásahom tretími osobami.

V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru nájde závady spôsobené dopravou (kupujúci je povinný tovar riadne prebrať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad ich neodkladne oznámiť dopravcovi a spísať reklamačný protokol. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie tovaru zapríčineného dopravou.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich bežným používaním. Reklamačný list musí obsahovať číslo faktúry, dátum dodania tovaru, názov tovaru, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jeho obdržania.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru zo strany kupujúceho


Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Garbiarska 18, Prešov, 08006 alebo e-mailom na adrese alart@alart.sk

Tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom obale, bez známok použitia a poškodenia.V prípade odstúpenia od zmluvy nám tovar zašlite späť  Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Oblečenie nesmie byť nosené, nesmie byť vypraté a mať poškodený či deformovaný materiál. Tovar, ktorý chcete vymeniť, musí obsahovať pôvodné štítky a obaly. 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime  platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s tovarom, bez dopravy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zodpovedáte  za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V súlade so zákonom a s prihliadnutím na druh predávaného tovaru Vás upozorňujeme, že nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, a ďalej predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Zodpovednosť za škody

Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedá zákazník za ním zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru. Kurierska spolocnost prebera reklamacie na tovar iba v den dorucenia.

Pri preberaní zásielky vždy dôkladne skontrolujte stav obalu. Ak zásielka vykazuje akékoľvek známky poškodenia či otvorenia, zásielku v žiadnom prípade nepreberajte a trvajte na spísaní reklamačného protokolu

Osobné údaje a ich ochrana

Prevádzkovateľ internetového obchodu Krstiny.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa odoslania elektronickej objednávky.
Reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
Zákazník je v prípade vrátenia tovaru povinný tento vrátiť v stave, v akom bol zakúpený, vrátane príslušných dokladov.
Zákazník je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať formou bežného balíku.

Vrátenie tovaru nie je možné pri košieľkach na krst, ktoré sú vyhotovené ako originál pre konkrétne dieťa/dospelého.

Predajca nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- poškodenie zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) v deň prevzatia tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.
Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný prevzatie potvrdiť kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
Pri zistení vady na Tovare je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu, v den prevzatia balika, uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť e-mailom. Ak bol Tovar dodaný v rozpore so Zmluvou, Predávajúci dodá Zákazníkovi chýbajúce množstvo Tovaru, príp. dodá Zákazníkovi náhradný Tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom Zmluve v termíne, ktorý určí Predávajúci.
Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou.
Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí za tovar (odstúpenie od zmluvy).
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za závady až do doby, keď Zákazník po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať